Regulamin OPN

§ 1.
1. Na obszarze Parku ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Nadrzędnym celem Parku jest poznanie, zachowanie całości ekosystemów przyrodniczych wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtworzenie zniekształconych i zanikających ogniw rodzimej przyrody.
2. Wszelkie działania na terenie Parku podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.
§ 2.
Przebywających na terenie Parku obowiązują zasady udostępniania oraz stosowanie się do zaleceń pracowników Parku.
§ 3.
Uprawianie sportu i organizowanie imprez turystycznych może odbywać się tylko po otrzymaniu zgody Dyrektora Parku.
§ 4.
Wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Park tylko pod opieką uprawnionych przez dyrekcję Parku przewodników. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.
§ 5.
Na obszarze Parku zabrania się:
1. polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i innych nieczystości, innego zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza,
4. dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną,
5. używania, użytkowania uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych ochroną,
6. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody,
7. wydobywania skał, minerałów, w tym torfu,
8. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
9. palenia ognisk,
10. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierząt,
11. zbioru dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,
12. ruchu, pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
13. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
14. wspinaczki, eksploracji jaskiń poza miejscami do tego wyznaczonymi,
15. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi, parkowania poza miejscami wyznaczonymi,
16. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną,
17. sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
18. zakłócania ciszy,
19. używania motolotni, lotni i spadolotni,
20. wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, administracji morskiej oraz związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego lub ochroną granicy państwowej,
21. wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
22. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
23. prowadzenia badań naukowych w parku narodowym bez zgody dyrektora parku,
24. wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania,
25. wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
§ 6.
Zasady o których mowa § 5 nie dotyczą wykonywania zabiegów wynikających z planu ochrony lub rocznych zadań ochronnych, a także w przypadku konieczności likwidacji nagłych zagrożeń, czynności nie ujętych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgodą ustanawiającego plan ochrony lub roczne zadania ochronne.
§ 7.
Zasady udostępniania dotyczą również osób i instytucji prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku.
§ 8.
Służba Parku ma prawo legitymowania osób przebywających na terenie Parku oraz nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie Parku i niniejszych zasad udostępniania do zwiedzania.
§ 9.
Przebywającym w Ojcowskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Podstawa prawna:
– Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.N r.92, poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.08.97 w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 99 z dnia 21.08.1997 r., poz.607)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu
Dyrektor Parku

Dodaj komentarz